174084 27/04/2015 04:18:57 ب.ظ
نرم افزار Esi Procast 2014.5 x64 به مدد حل کننده ی قوی اجزا محدود و همچنین جمع آوری تجارب و یافته های موسسات تحقیقاتی و صنایع ریخته گری ، مجموعه ایی دقیق و کارا فراهم نموده تا بتواند بسیاری از نیاز های صنعت ریخته گری را مرتفع سازد.
گروه ها