2319 04/01/2015 02:36:21 ب.ظ
BlindScanner Pro 3.22 برنامه بسیار مفیدی است که برای به اشتراک گذاری یک اسکنر در یک شبکه محلی، طراحی شده است.
11923 06/01/2015 09:46:55 ق.ظ
VueScan Pro 8.6.22 نرم افزار حرفه ای و در عین حال ساده ای است که برای اسکن با کیفیت تصاویر بکار می‌رود.
12218 06/01/2015 09:55:52 ق.ظ
VueScan Pro 9.0.59 x64/x86 نرم افزار حرفه ای و در عین حال ساده ای است که برای اسکن با کیفیت تصاویر بکار می‌رود.
12396 06/01/2015 10:01:45 ق.ظ
VueScan Pro 9.4.59 x64/x86 نرم افزار حرفه ای و در عین حال ساده ای است که برای اسکن با کیفیت تصاویر بکار می‌رود.
12216 03/02/2015 09:58:31 ق.ظ
VueScan Pro 9.4.60 x64/x86 نرم افزار حرفه ای و در عین حال ساده ای است که برای اسکن با کیفیت تصاویر بکار می‌رود.
12153 14/02/2015 03:19:48 ب.ظ
VueScan Pro 9.4.61 x64/x86 نرم افزار حرفه ای و در عین حال ساده ای است که برای اسکن با کیفیت تصاویر بکار می‌رود.
11847 18/02/2015 10:02:27 ق.ظ
VueScan Pro 9.4.64 x64/x86 نرم افزار حرفه ای و در عین حال ساده ای است که برای اسکن با کیفیت تصاویر بکار می‌رود.
12143 24/02/2015 03:02:19 ب.ظ
VueScan Pro 9.4.67 x64/x86 نرم افزار حرفه ای و در عین حال ساده ای است که برای اسکن با کیفیت تصاویر بکار می‌رود.
12299 26/02/2015 12:43:05 ب.ظ
VueScan Pro 9.5.01 x64/x86 نرم افزار حرفه ای و در عین حال ساده ای است که برای اسکن با کیفیت تصاویر بکار می‌رود.
12057 03/03/2015 09:25:28 ق.ظ
VueScan Pro 9.5.05 x64/x86 نرم افزار حرفه ای و در عین حال ساده ای است که برای اسکن با کیفیت تصاویر بکار می‌رود.
گروه ها