73751 31/05/2016 11:58:51 ق.ظ
Delcam PartMaker 2016 R2 یکی دیگر از نرم افزارهای تخصصی برای انجام پروژه‌های CAD/CAM است که توسط بسیاری از سازمان‌های پیشرو در صنعت ماشین‌ کاری مورد استفاده قرار می گیرد.
گروه ها